Bolest zad

Bolest zad je psychický stav, který vzniká v důsledku mimořádně silných nebo poškozujících vlivů na organismus ohrožujících jeho existenci nebo celistvost. Bolest zad je jedním z nejcennějších výsledků evoluce světa živočichů. Bolest zad má obzvláště velký klinický význam jako symptom poruchy normálního průběhu fyziologických procesů, protože celá řada patologických procesů lidského organismu se ohlašuje bolest zadivými pocity ještě před vznikem vnějších symptomů onemocnění.

Z emočního hlediska má prožívání pocitu bolesti zad ubíjející a deprimující charakter, někdy charakter utrpení; je stimulem pro různorodé obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které tento pocit vyvolaly.

Pocity bolesti zad vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů, ze kterých se impulzy speciálními drahami dostávají do podkorových systémů mozku vstupujících do dynamické interakce s korovými procesy ve velkých mozkových hemisférách.

Reakce na bolest zad představuje nejniternější a nejsilnější nepodmíněnou reakci.

Pociťování bolesti zad do jisté míry podléhá vlivu vyšších psychických procesů, které souvisejí s činností mozkové kůry a závisejí na takových osobnostních rysech, jako je zaměřenost, přesvědčení, hodnotová orientace atd. Existují četné příklady svědčící o statečnosti, o schopnosti snášet bolest zad, nepoddávat se jí a naopak jednat na základě vyšších mravních motivů, a na druhé straně příklady svědčící o zbabělosti a soustředění se na své pocity bolesti zad.

Bolest zad se považuje za jednu z hraničních situací. (Zdroj: Wikipedie)

Bolest zad nejlépe vystihuje definice Mezinárodní společnosti pro studium a léčbu bolesti zad (ISAP), která zní:

"Bolest zad je nepříjemný pocit nebo emocionální zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo se jako takový popisuje. Bolest zad je vždy subjektivní."

 

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief