doc

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, je certifikovaný intervenčný algeziológ a popredný európsky líder v liečbe bolesti s použitím špeciálnych intervenčných techník. MUDr. Rapčan dlhodobo udržiava trend zavádzania inovatívnych liečebných metód a techník, špeciálnych metodík a najnovších medicínskych prístrojových technológií do klinickej praxe EuroPainClinics®. Ako odborný garant liečebných výkonov sa aktívne podieľa na vytváraní vízie a stratégie EuroPainClinics®. Aktívne sa podieľa na tvorbe renomé EuroPainClinics® na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je vedúcim lekárom partnerského pracoviska EuroPainClinics® v Bardejove vo Slovenskej republike.

VZDELANIE A KARIÉRA

Lekárska kariéra MUDr. Róberta Rapčana je spojená s jeho dlhoročným pôsobením vo významných európskych zdravotníckych pracoviskách, kde pôsobil vo viacerých kľúčových pozíciách. Svojimi odbornými vedomosťami sa významnou mierou neustále podieľa na rozvoji odboru algeziológie a intervenčnej liečby bolesti. Mimo svojho pôsobenia v EuroPainClinics® pôsobil MUDr. Rapčan viac ako 16 rokov vo Švédsku, hlavne v univerzitnej nemocnici v Umea. V roku 2005 až 2010 pôsobil ako vedúci lekár anesteziológie a intervenčnej liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospitals, vo Veľkej Británii. V období 2008 - 2010 pracoval aj vo funkcii lekárskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. Podieľal sa na implementácii inovačných systémov integrovanej lekárskej starostlivosti.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, je zakladajúcim členom a prezidentom Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti. Je členom národných a medzinárodných odborných spoločností ako je Spine Intervention Society (SIS), World Institue of Pain (WIP),International Neuromodulation Society, European Society of Regional Anaesthesia, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti či Poľskej spoločnosti pre intervenčnú liečbu bolesti. Od mája 2016 je inštruktorom a examinátorom medzinárodných skúšok Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP).

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

MUDr. Rapčan je autorom a spoluautorom viac ako 20 vedeckých článkov vydaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Ako organizátor, spoluorganizátor a aktívny prednášateľ sa zúčastňuje domácich a medzinárodných kongresov a sympózií. Zastáva funkciu recenzeta odborného časopisu "Pain Ukraine".

ZÁUJMY

Vo voľnom čase sa MUDr. Rapčan venuje svojej rodine a športu - predovšetkým cyklistike, plávaniu, behu a triatlonu. Jeho koníčkom sú aj bojové umenia.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief